Certifikovaná firma Milan Viktor - VIKI, Trebišov

pages

               Overenie  váh                       


Úradné overenie váh


      Váhy, ktoré spadajú do kategórie určených meradiel sú určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. O zaradení váhy do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie pri:

  1. meraniach súvisiacich s platbami – meranie najmä v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia

  2. pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia

  3. pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov

  4. v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti

  5. pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpisBez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa váhy ako určené meradlá nemôžu uvádzať na trh. Metrologická kontrola sa vykonáva pred uvedením na trh a počas používania určeného meradla , keď vyprší platnosť overenia, ktoré sa počíta 2 roky od dátumu overenia.

Legenda:

   

     Váhy, ktoré majú označenie so "zeleným logom M" je možné úradne overiť a váhy s "červeným logom M" sa nedajú úradne overiť ako určené meradlo. Môžete ich používať len ako technologické meradlo, čo nemá žiadny vplyv na presnosť a funkcie váhy.


     Napíšte nám    

e-mail :  milanviktor@gmail.com

VÁHY